SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Poniżej linki do aktualnych, ujednoliconych aktów prawnych rekomendowanych w przygotowaniu do egzaminu na członka rady nadzorczej:

(korzystając z naszej oferty nie ma potrzeby czytania rozporządzeń i wnikliwej analizy ustaw)

 

 

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Prawo przedsiębiorców

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego


Kodeks spółek handlowych

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

 Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Kodeks cywilny

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Prawo upadłościowe

Prawo restrukturyzacyjne

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Kodeks pracy

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji

 

Aktualności
29.03.21Egzamin 27.03.2021
Do sobotniego (27.03.2021) egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych podeszło 13 osób.
Test zaliczyło 6 osób i 5 z tych osób zdały ustny.
Wśród tych 5 osób, były co najmniej 3 osoby, które przygotowywały się z naszego pakietu szkoleniowego.
Gratulujemy!


zobacz więcej
18.03.21Informacja z egzaminu 13 marca 2021 roku
13 marca odbył się egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Do egzaminu podeszło 7 osób. 5 z tych osób zdało test, a 3 osoby ustny. Wśród osób, które zdały całość była co najmniej jedna osoba, która korzystała z naszego pakietu szkoleniowego. Jesteś naszym klientem i chcesz wiedzieć jakie były za pytania na ustnym? Napisz maila na marcin@reszka.edu.pl. Przy okazju wyślemy także aktualizację.
zobacz więcej
18.02.21Egzaminy ruszają!
Po 4 miesięcznej przerwie Ministerstwo Aktywów Państwowych rusza z egzaminami dla kandydatów na członków rad nadzorczych: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/termin-i-miejsce-przeprowadzenia-egzaminu
zobacz więcej